EXHIBITION 1997
KATO K EXHIBITION/Westbeth gallery kozuka(Nagoya city)